Foto-Bericht über die Studienfahrt nach Thurnau
am 28. Juni 2014

Alle Rechte an den Photographien liegen bei Dr. Norbert Ruß bzw. Dieter Morcinek. (zu den Photographien springen)

Artikel zu Thurnau in der Wikipedia:

ThurnauEhemLateinschuleToepfermuseum140628Web.jpg    ThurnauKircheLateinschule140628BearbWeb.jpg    ThurnauNeptunsbrunnen140628AusschnWeb.jpg    ThurnauNeptunsbrunnenGabelmann140628AusschnittWeb.jpg    ThurnauObererHofBrunnen140628Web.jpg    ThurnauObererHofTeilnehmer140628Web.jpg    ThurnauOberstesTurmzimmer140628BearbWeb.jpg    ThurnauSchlossUebergangSchlossKircheZustand1863_140628_02Web.jpg    ThurnauSchlossUebergangSchlossKircheZustandHeute140628_01Web.jpg    ThurnauSchlossBurgturmKemenate140628BearbWeb.jpg    ThurnauSchlossKaminaufsatzWeb.jpg    ThurnauSchlossKarlMaxBauHaupteingg140628Web.jpg    ThurnauSchlossKarlMaxBauInnenRenov140628Web.jpg    ThurnauSchlossKarlMaximiliansbau140629_Web.jpg    ThurnauSchlossKemenateAussenFrueheAbortKonstruktion1629_140628Web.jpg    ThurnauSchlossKemenateGebetserkerAdamundEva140628_01Web.jpg    ThurnauSchlossKemenateGebetserkerInnen140628_01Web.jpg    ThurnauSchlossKemenateGebetserkerInnenGnadenstuhl140628_01Web.jpg    ThurnauSchlossKemenateGebetserkerLiSeite140628_01Web.jpg    ThurnauSchlossKemenateGebetserkerWandschrank01_140628Web.jpg    ThurnauSchlossKemenateGebetserkerWandschrank02_140628Web.jpg    ThurnauSchlossKemenateKaminzimmer01_140628Web.jpg    ThurnauSchlossKemenateSchnecke140628Web.jpg    ThurnauSchlossKemenateWappenHansGeorgvGiech1691_140628AusschnWeb.jpg    ThurnauSchlossLangerSaal140628_02Web.jpg    ThurnauSchlossNordfluegelDeckenstuck19JhdtWeb.jpg    ThurnauSchlossNordfluegelKachelofen19Jhdt140628Web.jpg    ThurnauSchlossStuckDetail140628Web.jpg    ThurnauSchlossTorhaus-Ostfluegel140628Web.jpg    ThurnauSchlossTorhaus140628Web.jpg    ThurnauSchlossTurmzimmer01_140628Web.jpg    ThurnauStLaurentiusChorAltarOrgel140628Web.jpg    ThurnauStLaurentiusGrabmalHGvonGiech140628Web.jpg    ThurnauStLaurentiusGrabmalWolfFoertschzuThurnau140628_01Web.jpg    ThurnauStLaurentiusHerrschaftsstand140628Web.jpg    ThurnauStLaurentiusHerrschaftsstandBesucher140628Web.jpg    ThurnauStLaurentiusHochaltar140628Web.jpg    ThurnauStLaurentiusInnenansicht140628Web.jpg    ThurnauStLaurentiusOrgel140628Web.jpg    ThurnauStLaurentiusSinnspruchDeckenfeld140626Web.jpg    ThurnauStLaurentiusZentralesDeckenGemaelde140628Web.jpg    ThurnauUntererSchlosshofTheatertruppe1140628Web.jpg    ThurnauUntererSchlosshofWappenGiech140628WappenWeb.jpg    Thurnau_HV_2014_002.JPG    Thurnau_HV_2014_003.JPG    Thurnau_HV_2014_004.JPG    Thurnau_HV_2014_005.JPG    Thurnau_HV_2014_007.JPG    Thurnau_HV_2014_008.JPG    Thurnau_HV_2014_009.JPG    Thurnau_HV_2014_010.JPG    Thurnau_HV_2014_011.JPG    Thurnau_HV_2014_012.JPG    Thurnau_HV_2014_013.JPG    Thurnau_HV_2014_014.JPG    Thurnau_HV_2014_015.JPG    Thurnau_HV_2014_016.JPG    Thurnau_HV_2014_017.JPG    Thurnau_HV_2014_018.JPG    Thurnau_HV_2014_019.JPG    Thurnau_HV_2014_020.JPG    Thurnau_HV_2014_021.JPG    Thurnau_HV_2014_022.JPG    Thurnau_HV_2014_023.JPG    Thurnau_HV_2014_024.JPG    Thurnau_HV_2014_026.JPG    Thurnau_HV_2014_027.JPG    Thurnau_HV_2014_028.JPG    Thurnau_HV_2014_029.JPG    Thurnau_HV_2014_030.JPG    Thurnau_HV_2014_031.JPG    Thurnau_HV_2014_032.JPG    Thurnau_HV_2014_033.JPG    Thurnau_HV_2014_034.JPG    Thurnau_HV_2014_035.JPG    Thurnau_HV_2014_036.JPG    Thurnau_HV_2014_037.JPG    Thurnau_HV_2014_038.JPG    Thurnau_HV_2014_039.JPG    Thurnau_HV_2014_040.JPG    Thurnau_HV_2014_041.JPG    Thurnau_HV_2014_042.JPG    Thurnau_HV_2014_045.JPG    Thurnau_HV_2014_046.JPG    Thurnau_HV_2014_048.JPG    Thurnau_HV_2014_049.JPG    Thurnau_HV_2014_050.JPG    Thurnau_HV_2014_051.JPG    Thurnau_HV_2014_052.JPG    Thurnau_HV_2014_055.JPG    Thurnau_HV_2014_056.JPG    Thurnau_HV_2014_057.JPG    Thurnau_HV_2014_059.JPG    Thurnau_HV_2014_060.JPG    Thurnau_HV_2014_061.JPG    Thurnau_HV_2014_062.JPG    Thurnau_HV_2014_063.JPG    Thurnau_HV_2014_064.JPG    Thurnau_HV_2014_065.JPG    Thurnau_HV_2014_067.JPG    Thurnau_HV_2014_068.JPG    Thurnau_HV_2014_069.JPG    Thurnau_HV_2014_070.JPG    Thurnau_HV_2014_072.JPG    Thurnau_HV_2014_073.JPG    Thurnau_HV_2014_074.JPG    Thurnau_HV_2014_075.JPG    Thurnau_HV_2014_076.JPG    Thurnau_HV_2014_077.JPG    Thurnau_HV_2014_079.JPG    Thurnau_HV_2014_080.JPG    Thurnau_HV_2014_081.JPG    Thurnau_HV_2014_082.JPG    Thurnau_HV_2014_083.JPG    Thurnau_HV_2014_084.JPG